Az Országos Bírói Tanács közleménye a jogállamisági jelentésről

Az Országos Bírói Tanács közleménye a jogállamisági jelentésről

 

Az Országos Bírói Tanács az Európai Bizottság 2023. július 5. napján megjelent jogállamisági jelentésének Magyarországra vonatkozó fejezetével kapcsolatban az alábbiakat tartja fontosnak kiemelni.

A jelentés bíróságokra vonatkozó része egyebek mellett azt is tartalmazza, hogy a bírói függetlenség megerősítése terén fontos reformok valósultak meg. 2023. június 1. napjával úgy módosultak a bírósági szervezeti és bírói jogállási törvények, hogy azzal megerősítették az Országos Bírói Tanács (OBT) függetlenségét és hatékonyságát, megszűnt a rendes eljáráson kívüli bírói kinevezések lehetősége, szigorodtak a Kúria elnöki tisztségre való alkalmassági kritériumok, rögzült a Kúria elnöke feletti bírói testületek ellenőrzési joga, megszűnt az előzetes döntéshozatali kérelem előterjesztésének felülbírálhatósága. Mindezt a jogállamisági jelentés előrelépésként értékeli.

E megállapítások azt igazolják, hogy az OBT által határozatba foglalt jogalkotási kezdeményezésre irányuló javaslatok nagy része a törvényhozó akaratával is találkozott.

Az OBT az igazságszolgáltatási rendszer független, hatékony és pártatlan működésében érdekelt, az Alaptörvényen és sarkalatos törvényen alapuló felügyeleti jogkörben megfogalmazott véleményei ebben a szellemben és célból kerülnek megfogalmazásra.

Az OBT hangsúlyozza, hogy a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének a bírói és bírósági vezetői kinevezések terén folytatott gyakorlatának évente kötelező véleményezéséhez szükséges valamennyi adatot a Kúria és az OBH elnöke szolgáltatja, az előterjesztések megvitatására a bírák számára nyilvános ülésen kerül sor. Az OBT ezen hatáskörében születő határozatait is szótöbbséggel hozza, az átláthatóság és közérthetőség érdekében azokat indokolja is. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek az OBT honlapján (www.orszagosbiroitanacs.hu) elérhetők.

Az igazságszolgáltatás működése, ekként az OBT döntései is szabadon véleményezhetők, kritika tárgyává tehetők. Az igazságügyi reformról, az OBT-ről és annak tevékenységéről a Kúria elnökének is lehet önálló véleménye, akár olyan is, amelyben a fennálló jogrenddel és a jogalkotói szándékkal helyezkedik szembe. Ugyanakkor a Kúria elnöke legutóbbi közleményében az OBT-t politikai térbe vonta, miközben ő maga is tagja ennek a testületnek. Az OBT választott tagjainak minősítése azonban nem kisebbíti a bírói függetlenség és önigazgatás megerősítése terén elért és az Európai Bizottság által is elismert eredmények jelentőségét.