Hitvallás

 


„A 2018. január 30. napján megalakult Országos Bírói Tanács tagjaiként kinyilvánítjuk,
hogy működésünk során a minket demokratikusan megválasztó bírói kart képviselve,
a bírói függetlenségen alapuló pártatlan igazságszolgáltatás biztosítása érdekében kívánunk eljárni.

Alkotmányos kötelezettségeink teljesítése során elsődleges feladatunknak tekintjük
a bírósági igazgatásban a törvényesség, a kiszámíthatóság és a szakmaiság érvényre juttatását.

Nemzetközi kapcsolatainkban is megjelenítjük a jogállamiság és a magyar igazságszolgáltatás értékeit.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a központi igazgatás felügyeletének
ellátása során átlátható döntéshozatallal, őszinte párbeszéddel és a hivatásrendek
együttműködésével segítsük elő a magas színvonalú, hatékony és időszerű ítélkezést.”


 

2018. január 30-án megalakult: Az Országos Bírói Tanács 2018. január 15-én megválasztott tagjainak és póttagjainak mandátuma az alakuló üléstől számított 6 évre szól. A tagokat a 130 fős küldöttértekezlet választja saját soraiból titkos szavazással.

Demokratikusan megválasztó bírói kart képviselve: A küldöttértekezleten kvóta szerint vannak reprezentálva a Kúria, az egyes ítélőtáblák, törvényszékek és járásbíróságok küldöttjei. A küldöttek személyére bármely bíró javaslatot tehet, a küldötteket az összbírói értekezlet titkos szavazással választja meg. Küldött lehet a legalább 5 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkező bíró, aki nem áll fegyelmi eljárás vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt.

Bírói függetlenségen alapuló pártatlan igazságszolgáltatás: A bírák és bíróságok – mint harmadik hatalmi ág – függetlenségét az Alaptörvény, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló sarkalatos törvény írja elő. A demokratikus jogállamiság egyik alappilléreként jelenik meg az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága az Európai Unió Alapjogi Chartájában is.

Törvényesség, kiszámíthatóság és szakmaiság: Az Országos Bírói Tanács újonnan megválasztott tagjai – a bírói kar visszajelzései és az elmúlt hat év mérlege alapján – a központi igazgatás működésének törvényességét, az igazgatási döntések kiszámíthatóságát és ezekben a szakmaiság érvényre juttatását tekinti a legfontosabb feladatának.

Nemzetközi kapcsolatainkban: Az Országos Bírói Tanács tagja a 2004-ben alapított Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózatának (ENCJ), amely támogatja az Európai Unió tagállamainak bíróságait a függetlenség megőrzésében, valamint alapító tagja a 2014-ben megalakult Balkán-Euro-mediterrán Igazságügyi Együttműködésnek. Fontosnak tartjuk kiemelni és szem előtt tartani, hogy a magyar jogtörténet és jogtudomány olyan értéket képvisel, amelyet Magyarországon kívül is elismernek.

Központi igazgatás felügyeletének ellátása: Az Alaptörvény értelmében az Országos Bírói Tanács felügyeli a bíróságok központi igazgatását. A bíróságok igazgatásának központi feladatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke végzi.

Átlátható döntéshozatallal: Fontosnak tartjuk, hogy a bírák által megválasztott, közjogi hatalmat gyakorló testület átláthatóan működjön.

Őszinte párbeszéd és a hivatásrendek együttműködése: A független, hatékony és időszerű igazságszolgáltatás biztosítása az igazságszolgáltatás minden szereplőjének közös felelőssége. Az Országos Bírói Tanács ülésein tanácskozási joggal részt vesz az igazságügyért felelős miniszter, a legfőbb ügyész, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke és a Magyar Bírói Egyesület elnöke is.