Megalakult az új Országos Bírói Tanács

Megalakult az új Országos Bírói Tanács

2024. január 30.

 

2024. január 30-án megtartotta alakuló ülését a 2024. január 15-én megválasztott 14 bíróból és a Kúria elnökéből álló új összetételű Országos Bírói Tanács (OBT).

Az alakuló ülésen dr. Pecsenye Csaba, a leghosszabb bírói szolgálati jogviszonnyal rendelkező OBT tag üdvözölte a megjelenteket, majd ünnepi köszöntő beszédet mondott dr. Matusik Tamás, az OBT leköszönő elnöke, dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke, dr. Tuzson Bence, Magyarország igazságügyi minisztere, dr. Polt Péter, legfőbb ügyész, dr. Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Tóth M. Gábor, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke és dr. Boros Katalin, a Magyar Bírói Egyesület elnöke. Ezt követően az OBT újonnan megválasztott tagjai is bemutatkoztak.

Az Országos Bírói Tanács az alakuló ülésen dr. Szabó Pétert, a Győri Ítélőtábla polgári ügyszakos bíráját elnökké, dr. Varga Ritát, a Kaposvári Törvényszék polgári ügyszakos tanácselnökét elnökhelyettessé választotta, míg a Tanács dr. Kovács Ildikót, a Szekszárdi Járásbíróság büntető ügyszakos bíráját sajtószóvivőnek jelölte ki.

Dr. Szabó Péter, az OBT új elnöke megválasztása alkalmából az alábbi ünnepi beszédet mondta el:

„Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Hivatásrendi Képviselők! Tisztelt Tagtársaim!

Köszönöm a Tanács megtisztelő bizalmát.

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikustól származik az idézet, mely szerint „a DNS, az örökítő anyag a legcsodálatosabb dolog a világon; a természet is ezt óvja legjobban. Az emberiséget pusztította már járvány, éhínség és számtalan más megpróbáltatás, de a természet érintetlenül megőrizte ezt az anyagot, minden élet kútfejét.”

Ahogy a természetben létezik eredő, éltető szubsztancia, úgy a társadalmak sem lehetnek meg vezérlő eszmék nélkül. E vezérlő eszmék a XXI. századi bíró szemszögéből megítélésem szerint leginkább a demokrácia-jogállam-bírói függetlenség elválaszthatatlanul egybefonódó triászában ragadhatók meg. Míg tehát a természetben a legcsodálatosabb minden élet kútfeje, a DNS, addig a társadalmakban sincs demokrácia, jogállam bírói függetlenség – teszem hozzá, felelősséggel járó bírói függetlenség – nélkül.

Szükséges, hogy az Országos Bírói Tanács tevékenysége értékeken alapuljon. Ezen értékek forrása egyszerre a magyar alkotmányos hagyomány, miként azt jogrendünk alapja, az Alaptörvény elismeri, valamint az egyetemes és európai jogforrásokban, így különösen az Európai Unió Alapító Szerződéseiben megfogalmazott oszthatatlan értékek.

Nagyra becsülöm a korábbi ciklusokban a Tanács által elért eredményeket, az ekkor aktív OBT tagok munkáját és kiállását. Elődeink méltó örökséget hagytak hátra, amiért köszönet illeti őket. Elévülhetetlen érdemük van abban, hogy megerősödött a bírói önigazgatás, és kapott 2023. júniusától az OBT kibővült hatáskört.

A megújult összetételű Tanács tevékenységének iránytűje az kell legyen, hogy a hatásköre által kijelölt keretekben közreműködjék abban, hogy az állampolgárok magas szintű igazságszolgáltatáshoz juthassanak. Joggal várható el, hogy feladatát – alkotmányos jogállásából következően – hatékonyan, konstruktívan, higgadtan és transzparens módon lássa el. Nem feledkezhet el ugyanakkor arról sem, hogy megbízatásának forrása a magyar bírói kar demokratikusan meghozott döntése. Törekednie kell, hogy tevékenységével kiérdemelje minden bíró bizalmát, szolgáljon bármilyen szinten és ügyszakban, a központi régióban, vagy a centrumtól távoli kisbíróságon.

A most induló hat évben a Tanácsnak számos teendője lesz az általános központi igazgatás, a költségvetés, az ügyelosztás, a személyzet, a képzés területén, és további területeken egyaránt. Indokoltnak tartom, hogy egyik első feladata, miként hatásköre megengedi, a bírók és az igazságügyi alkalmazottak javadalmazásának időszerűvé vált fejlesztésében szerepvállalás legyen.

Büszke vagyok arra, hogy az OBT elismert tagja az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózatának, s kiemelten fontosnak tartom nemzetközi kapcsolataink ápolását, fejlesztését.

Tudom, az igazságszolgáltatás színvonalas működése nem csupán a bírói kar, hanem az ehhez kapcsolódó feladatkörükben eljáró más államhatalmi szervek, jogászi hivatásrendek felelőssége és érdeke is. Kívánatos, hogy velük, valamint a bírósági érdekképviseleti szervekkel az OBT továbbra is egymás tiszteletén alapuló párbeszédet folytasson.

Az Országos Bírói Tanács tizenöt egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel felruházott tagból álló testület, mely csak a közös értékeken és célokon alapuló összetartással lehet sikeres.

Útravaló gyanánt engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam Friedrich Schiller sorait:
„Az embernek, mert célja nagy,
Hát kell a másik ember,
Csak szépen összefogva hat:
Sok víz hajtja a malmokat.
Sok cseppből áll a tenger.”

Köszönöm figyelmüket.”